Back

★ Carito rakyaik Indonesia                                               

Tari Dayung Sampan

Tari Dayuang Sampan adolah tari rakyaik nan masih sabantuak jo tari Angguk nan ado di desa Krebet, Jawa Tangah. Tarian ko marupokan tarian bakalompok, biasonyo diadokan katiko upacaro tingkeban, nan marupokan upacaro untuak padusi nan sadang manganduang untuak partamo kalinyo katiko usia kandungannyo alah mancapai 7 bulan dan dapek jo ditampilkan di acara sunaik jo alek. Tarian Debag diadokan biasonyo katiko malam hari, kadang dapek mamakan wakatu hinggo 4 jam, tarian ko biasonyo ditampilkan dek 40 urang panari wanita nan biasonyo barumuah antaro 15-20 tahun, dima biasonyo tarian ko ditamp ...

Carito rakyaik Indonesia
                                     

★ Carito rakyaik Indonesia

Cerita rakyat Indonesia adolah carito di masa lampau nan barasa dari masyarakaik jo bakambang dalam masyarakaik. Carito rakyat iko biasonyo mampunyoi nilai budayo jo moral. Cerita rakyat Indonesia adolah carito nan iduk jo bakambang sacaro turun tamurun dari ciek generasi ka generasi salanjuiknyo di Indonesia. Carito yang iduik jo bakambang di sado kalangan masyarakaik Nusantara, sado lapisan masyarakaik mangana carito tu. Carito rakyaik indak punyo pangarangnyo atau anonim.

Fungsi carito rakyaik salain sabagai saluran untuak mamaliaro jo manurunan buah pikiran nenek moyang nan mampunyoi carito tu, juo marupuoan cerminan alam pikiran, pandangan iduik sarato ekspresi raso kaindahan masyarakaik nan mampunupinyo. Itulah nan disabuik nilai budayo daerah. Carito rakyaik atau dongeng biasonyo dicaritoan dek urang tuo atau pancarito untuak maantaa anak supayo lalok.

                                     

1. Unsur

Carito rakyaik sabagai bagian dari karya sastra punyo pulo unsur-unsur nan mambantuaknyo, sahingggo manjadi carito nan utuah. Di dalam carito rakyaik tu tadapek unsur intrinsik jo ektrinsik. Unsur-unsur intrinsik antaro lainnyo: tema, tokoh, alur cerita atau plot, latar setting, amanat. Sedangkan itu carito rakyaik juo dibangun dek nilai-nilai yang dianuik masyarakaik panciptanyo saruman nilai moral, sijarah, kapahlawanan, budayo, jo religius.

                                     

2. Carito rakyaik sabagai kabudayaan Indonesia

Carito rakyaik adolah sabagian dari kakayoan budayo jo sijarah nan dipunyoi dek bangso Indonesia. Carito rakyaik dianggok penting musababnyo kahadirannyo di atas keinginan nan bahubungan sosial ko urang lain. Dalam curito rakyaik dapak diliek sabagai tindakan bahaso, gunanya menampilkan nilai-nilai dalam masyarakaik. Carito rakyaik nan kayo dek nilai-nilai moral jo kaarifan lokal, biso dijadian sarana komunikasi untuak maahaan nilai-nilai pendidikan tentang kehidupan kapado masyarakaik. Kabudayaan daerah di Indonesia adolah bagian nan indak talapeh dai khasanah budaya nasional, karano kabudayaan daerah marupuan panunjang dalam pangambangan kabudayaan. Sastra lisan atau carito rakyaik marupuoan manifestasi dari kebudayaan. Carito rakyaik mandokumentasian paristiwa nan punyo nilai moral, keagamaan, jo adaik istiadaik. Salain itu, pado hakikainyo sastra lisan mampunyoi akan nan baikatan jo sajarah bangsa Indonesia, baiak aspek sosio-kultural, moral, religi, inggo aspek pulitik.

                                     

3.1. Jinih carito rakyaik Mite

Mite marupuoan jinih carito rakyaik nan dianggok suci oleh masyarakaik. Mite biasonyo ditokohi oleh dewa atau mahkluk satangah dewa. Paristiwa dalam carito jinih ko tajadi pado maso lampau atau di dunia lain atau gaib. Mitos acok pulo dikaik an jo carito tantang paristiwa jo kakuatan supranatural, kurenah, atau suatu nan lain. Contoh dari carito mite salah satunyo carito mengenai asa-usu sikerei dalam cerita rakyat Si Malinggai. Daulunyo ado anak laki-laki nan banamo Si Malinggai. Suatu ari inyo dikubua iduik-iduik dek pangasuahnyo. Lalu inyo mandapek patolongan dari kerei sipageta sabbau roh. Dek co itu lah, Si Mallinggai dapek batahan iduik maski dalam kubua. Dek kajadian itu, Si Malinggai mandapek kerei atau pangatahuan jo kakuatuan manyambuhan panyakik. Dek itu pulo inyo disabuik sikerei karai urang nan bapangatuan. Kereinyo diturunan ka babarapo urang nan dipikia tapek, inggo ari ko masih dipicayo dek masyarakaik Mentawai.

Janih carito mite nan ado di Indonesia lainnyo:

 • Urang bunian.
 • Cindaku.
 • Nyi Roro Kidul.
 • Palasik.
 • Tambo Minangkabau.
 • Cindua Mato.


                                     

3.2. Jinih carito rakyaik Legenda

Legenda marupoan carito nan ampia mirip samo mite, akan tatapi indak baitu dianggap suci dek masyarakaik, namun dianggap sabana tajadi. Legenda biasonyo ditokohi, walau ado kalanyo mampunyoi sifat atau kekuatan nan luar biasa. Carito ko berlatar di dunia bukan gaib. Legenda carito magis nan acok dikaik an jo tokoh, paristiwa, jo tampek-tampek nan nyato. Caritonyo diangkek manjadi legenda adolah tokoh jo paristiwa nan mamang nyato jo ado dalam sijarah.

Salah satu contoh lagenda nan ado di Indonesia yaitu legenda asa muasal bakilaunyo danau kaco. Kila manuruik carito secaro turun-temurun, kilauan yang datang itu dari intan titipan punyo para pemuda yang akan maminang anak padusi seorang Rajo yang banamo Rajo Gagak. anaknyo adolah urang yang paliang cantik. Inyo banamo Napal Melintang. Manuruik carito legenda, kecantikkannyo bahkan mamikek hati ayahnyo sendiri. Rajo Gagakpun mambaok anaknyo lari, lalu maninggakan intan dari para pamuda di dasar danau. Sampai kini, masyarakat banyak mampicayoi bahwa kilauan cahayo adolah intan dari paninggalan Rajo Gagak.

Janih legenda lain nan ado di Indonesia:

 • Asa Mulo Selat Bali.
 • Legenda Batu Menangis dari Kalimantan Timur.
 • Legenda Malin Kundang.
 • Legenda Ratapan Ibu.
 • Sangkuriang dan asal mula adonyo Tangkuban Perahu.
 • Rawa Pening.
 • Batu Gantung.
 • Roro Jongrang asal mula adonyo Candi Prambanan.
 • Asa mulo Danau Toba dari Sumatera Utara.
                                     

3.3. Jinih carito rakyaik Dongeng

Dongeng marupoan jinih carito rakyaik nan dianggok indak bana-bana tajadi. Dongeng bafungsi untuk hiburan jo sabagai alat untuak manyampaian nilai-nilai karakter untuk pendidikan.Motif carito jo karakter dalam carito biasonyo bacarito tantang kaindahan. Karakter nan digambaran dalam dongeng adolah putri, binatang yang bisa berbicara, perbudakan, buta, naga, peri, kuda, penyihir, dan ibu tiri.

Salah satu dongeng di Indonesia yaitu carito Malin Deman. Malin Deman marupuoan saruang pamuda nan tingga jo mandenyo, Mande Rubiah. Pado suatu ari Malin Deman indak singajo mancaliak 7 bidadari mandi di talago. Inyo singajo maambiak ciek dari 7 salendang nan talatak di tapi pamandian, sasudah tu inyo bae manyuruak. Karano salendang nyo dicuri Malin Deman, Puti Bungsu indak dapek naiak ka khayangan. Kudian Puti Bungsu diajak dek Malin Deman ka rumahnyo jo manikahinyo. Mareka lalu manikah jo punyo anak nan banamo Sutan Duano. Pado suatu hari, Puti Bungsu mandapek an salendangnyo baliak nan disambunyian dek Malin Deman. Akhia carito, Puti Bungsu baliak ka khayangan jo sarato mambaok anaknyo.

Contoh dongeng nan ado di Indonesia:

 • Timun Mas.
 • Keong Mas.
 • Jaka Tarub.
 • Bawang Merah dan Bawang Putih.
 • Joko Kendil.
                                     

3.4. Jinih carito rakyaik Fabel

Dongeng marupoan carito rakyaik nan manampilan binatang sabagai tokoh carito. Biatang-binatang tun dapek bapikia jo berintergrasi laiknyo manusia, punyo pulo masalah iduik. Mereka dapek bapikia, maraso jo pareso, basikap jo bakuerenah jo lain sabagainyo sarupo manusia. Carito binantang manjadi personifikasi manusia, baiak nan manyangkuik panokohan nan langkok jo karakter maupun persoalan hiduik nan diungkapkan.

Carito fabel nan tanamo di Indonesia salah satunyo yaitu carito Kancil nan cadiak pandai. Biasonyo carito kancil mancaritoan tantang kelicikan kancil yang dapat menipu penghuni hutan hingga manusia. Salah satu carito kancil nan tanamo yaitu kancil jo petani. Kancil ko suko mamaliang mintimun petani, inggo akhianyo pak tani manjarek si kancia. Kanci dikuran di kandang dek Petani jo tujuan ka dijuanyo ka pasa. Tapi dek liciknyo inyo mangibuli anjiang petani. inggo mereka batuka tampek anjiang dikuruang dalam kandang kancia lapeh ka rimbo baliak.

Carito fabel lain nan tadapek di Indonesia:

 • Lutung Kasarung.
 • Raja hutan.
 • Cerita Kancil.


                                     
 • Kabangkitan Nasional Indonesia adolah periode pado paruah partamo abaik ka - 20, di mano banyak rakyaik Indonesia bamulo manumbuahan raso kasadaran nasional
 • bahaso rakyaik ungkapan tradisional parumpamoan, paribaso, baso kieh, papatah, ibaraik, jo kato bijak puisi rakyaik patanyoan tradisional, jo carito rakyaik
 • untuak mancadiakkan anak bangso dan mangobarkan sumangaik perjuangan rakyaik Indonesia untuak meraih kemerdekaan basamo jo majalah Islam lainnyo misalnyo
 • inyo jadi ketua LKI Lembaga Kebudayaan Indonesia Sumatra Tangah, Ketua umum Kongres Rakyaik saluruh Indonesia daerah Sumatra Tangah, Sekeretaris Umum
 • Syaiful Nawa, jo Awaludin sabagai anggotanyo. Namo orkes diambiak dari carito rakyaik tamusaua, Kaba Cindua Mato, di ma Gumarang adolah namo kudo ajaib miliak
 • alum dapek di pastian, akan tatapi basumber dari folklor rakyaik Pangkalan Jambi jo carito satampek namo Pangkalan Jambi barasa dari sub kato Jambi nan
 • manakan jo manindeh rakyaik ketek. Sahinggo nan kayo tambah bakuaso. Raden Kaslan adolah seorang anggota dewan Partai Indonesia nan marancanoan untuak
 • dan carito - carito rakyaik adolah Pulau Emas Istilah pulau manado sto h kito jumpo dalam carito Cindua Mato dari Minangkabau. Dalam carito rakyaik Lampuang
 • Tari Dayuang Sampan adolah tari rakyaik nan masih sabantuak jo tari Angguk nan ado di desa Krebet, Jawa Tangah. Tarian ko marupokan tarian bakalompok
 • mungkin untuak ditusuak jo manyisoan sabuah lobang nan tambuih. Manuruik carito nan diyakini masyarakaik satampek, Batu Batikam marupokan bakeh tusuakan
                                     
 • Palawanan itu untuak mamprotes pamarintah Balando nan manaiakan pajak rakyaik Dalam paparangan Samsul basuo Datuak. Inyo pun balago jo Datuak. Akhianyo
 • Dalam disertasi J. Pardede mangamukokan baso istilah Tanah Batak jo rakyaik Batak dibuek dek pihak asiang. Sabaliaknya, Siti Omas Manurung, saurang
 • Muhammad Yamin, manjadi palopor Sumpah Pemuda nan mampasatukan saluruh rakyaik Hindia - Balando. Di dalam Volksraad, politisi asa Minang - lah nan paliang
 • Minangkabau untuak manandoi kajadian pantiang tu. Nilai moral nan didapek dari carito ko adolah pagunoan aka jo basiasaik untuak mailakan parang dan kagaduahan
 • asa mulo Suanggi di Nusa Tenggara Timur bamulo dari saurang amai - amai. Carito Suanggi nan paliang fenomenal di masyarakai adolah saurang nenek nan manyimpan

Users also searched:

carito rakyaik indonesia, sastra indonesia. carito rakyaik indonesia,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →